logo logo
  • facebook


บริษัท คิงส์-วิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด
188/23-24 ซอย ลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :0-2933-6114-5, 0-2933-6766-7
โทรสาร : 0-2933-6113
Email : kingwin_1999@hotmail.com

แนวทางพัฒนา

1.ความสำคัญของน้ำ

น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับหนึ่งของชีวิต  ไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิต ฉะนั้นน้ำสามารถนำมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ

1.ดัชนีชี้วัดสุขภาพของมนุษย์ : มนุษย์มีสัดส่วนน้ำประมาณ 75% ของน้ำหนักตัว คุณภาพน้ำและปริมาณน้ำดื่ม ที่ดื่มในแต่ละวันสามารถใช้เป็นดัชนีวัดสุขภาพ

2.ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีไม่ดี : ในการเลือกสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของมนุษย์ น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้พิจารณา พืชและสัตว์เกิดได้ต้องอาศัยน้ำ มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องการน้ำ คุณภาพน้ำและปริมาณน้ำของสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็นดัชนีวัดสภาพแวดล้อม

3.ดัชนีความแข็งแกร่งของประเทศ : สภาพแวดล้อมของประเทศหากขาดแคลนน้ำเป็นเวลานานหรือไม่สามารถจัดการบำบัดน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ประเทศนี้ไม่อาจจะแข็งแกร่งและเจริญได้

 

2.วิกฤตของน้ำ

ปัจจุบันน้ำบนโลกประสบมหันตภัยใหญ่ 2 ประการ คุกคามทุกชีวิตบนโลก ส่งผลต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต

1.มลพิษของแหล่งน้ำ : หลังจากมนุษย์ปฏิวัติอุตสาหกรรมใช้เครื่องจักรแทนพลังงานสัตว์ ทำให้ทุกอาชีพเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น มนุษย์ยึดติดกับกับความสะดวกสบายทางวัตถุ  ด้วยเหตุนี้มนุษย์ต้องแบกรับมลพิษทางน้ำหลากหลายประการ

2.ปริมาณของแหล่งน้ำ : ความปรารถนาทางวัตถุของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น การลดลงของแหล่งน้ำยิ่งเร็วยิ่งขึ้น มนุษย์มีการสูบน้ำบาดาลมาใช้ในการเกษตร  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังรวมถึงการสูบน้ำใต้ดินมาตอบสนองความต้องการทางการบันเทิง

 

3.ภารกิจของบริษัท

ฟ้าดินทุกสิ่งมีภารกิจของตัวเอง ภารกิจของบริษัทคิงส์-วินฯ คือดำเนินกิจการเครื่องกรองน้ำอย่างมีคุณธรรม

บริษัท คิงส์ – วิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1999 เริ่มต้นจากเครื่องกรองน้ำในระบบครัวเรือน บริษัท ห้างร้าน ต่อมาได้ขยายตัวในระบบโรงงานอุตสาหกรรม และได้ขยายการขายและบริการในระบบบำบัดน้ำ DI , MIX BED เป็นระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงน้ำยาทดสอบ เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการบำบัดน้ำให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

 

4.แนวทางพัฒนา

มุมมองของบริษัทคิงส์-วินฯ ในอนาคตทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหา 1.แหล่งน้ำปนเปื้อน  2.แหล่งน้ำไม่เพียงพอ ฉะนั้นในปี 2011 ได้จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 

ทิศทางของแผนกวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาอุปกรณ์กรองน้ำที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทย และอุปกรณ์กรองน้ำนี้นอกจากกรองน้ำที่ปนเปื้อนมลพิษได้ยังต้องลดการสิ้นเปลืองแหล่งน้ำด้วย

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์นี้นอกจากตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้วยังต้องปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้าด้วย