logo logo
  • facebook


บริษัท คิงส์-วิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด
188/23-24 ซอย ลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :0-2933-6114-5, 0-2933-6766-7
โทรสาร : 0-2933-6113
Email : kingwin_1999@hotmail.com

เกร็ดความรู้

น้ำระบบ RO (REVERSE OSMOSIS) คืออะไร น้ำที่ได้จากเครื่องกรองน้ำระบบ RO. เป็นน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ และในขณะเดียวกันก็เป็นน้ำที่ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อร่างกายได้ถึง 95 %
เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ อะไรคือ น้ำอัลคาไลน์ - AI (Alkaline Ionic) เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำด่าง, เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์
กระบวนการผลิต นํ้า DI (DIONIZED WATER) กระบวนการผลิต นํ้า DI (DIONIZED WATER)
น้ำกระด้างคืออะไร น้ำกระด้างคืออะไร